COMPAS

Social differentiering i nutidige samfund: Et studie af Aalborg

Baggrunden for COMPAS (efter den engelske titel: Contemporary Patterns of Social Differentiation) er på den ene side et samfund, der har gennemgået grundlæggende forandringer i løbet af en generation: urbanisering, afindustrialisering, nedgang i den industrielle sektor og samtidig vækst i service-sektoren og i den offentlige sektor, øget uddannelsesniveau, kvinders indtræden på arbejdsmarkedet, en øget andel af befolkningen med indvandrerbaggrund osv.. På den anden side tager projektet afsæt i løbende sociologiske debatter om klasse, hvor nogle hævder, at det stadig er en vigtig differentierende faktor, mens andre hævder at der nu findes nye differentieringsmønstre, og andre igen at en tiltagende individualisering har gjort alle spørgsmål om sådanne mønstre forældede.

COMPAS tager sit teoretiske udgangspunkt i Pierre Bourdieus model for social differentiering, sådan som den blev udviklet i bogen La Distinction (1979), og vil således forsøge at udforske denne models muligheder og begrænsninger i forhold til en analyse af et andet samfund i en anden tid. De elementer fra hans model, der er af særlig betydning for projektet, er skellet imellem økonomisk og kulturel kapital, og forholdet imellem objektive positioner på den ene side og subjektive positioneringer eller identificering på den anden side.

COMPAS-projektets overordnede mål er at opnå viden om social differentiering som et multidimensionalt fænomen, og analysere nutidige differentieringsmønstre via et indgående studium af én by - Aalborg – der har gennemgået alle de nævnte forandringer. Hvis afindustrialisering og overgangen til et såkaldt videnssamfund har betydning for mønstre for social differentiering, bør vi kunne se det i Aalborg. Den metodiske tilgang vil være sammensat: en survey til et udsnit af byens befolkning, en analyse af registerdata om denne befolkning, samt en serie kvalitative interviews.

Projektleder er Annick Prieur, professor ved Aalborg Universitet.

Lennart Rosenlund, professor ved Universitetet i Stavanger, er tilknyttet som gæsteforsker.

Lektor Stine Thidemann Faber og Lektor Jakob Skjøtt-Larsen har skrevet Phd.-afhandlinger i tilknytning til COMPAS-projektet.

Vi er alle medlemmer af Sociologisk Laboratorium, forskningsmiljøet knyttet til sociologiuddannelsen ved Aalborg Universitet.

COMPAS

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 13
9220  Aalborg Øst

Tlf. 99 40 81 50